ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
https://bit.ly/3AISSgS หรือ โทร.055-968846 เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาราชการ