ทุนวิจัย

ทุน วช.

สมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 https://bit.ly/3AISSgS หรือ โทร.055-968846 เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาราชการ

Online

คอร์สหลักสูตรระยะสั้น

Free for small teams. 30-day free trial for premium features.

SEOวิชาภาษาอังกฤษ (EPE)

Social Engagement

Free for small teams. 30-day free trial for premium features.

Onlineทุนวิจัย

Platform Integration

Free for small teams. 30-day free trial for premium features.

Onlineวิชาภาษาอังกฤษ (EPE)

Content Strategy

Free for small teams. 30-day free trial for premium features.

Load More