ผู้บริหาร

รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Tel. 0-5596-8813
ORCID