ประชาสัมพันธ์

เปิดแล้วคอร์สหลักสูตรระยะสั้น

กระบวนการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ โดยคํานึงถึงปัจจัยรอบด้าน เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมืองและปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
Activities Photo

ภาพกิจกรรม